wifi.brussels

Powered by :

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van het gratis wifi-netwerk wifi.brussels

1. Toepassing en aanvaarding van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit document is bedoeld om uit te leggen hoe Paradigm, verwerkingsverantwoordelijke voor het netwerk wifi.brussels, verantwoordelijke is voor de persoonsgegevens van de gebruikers van het gratis wifi-netwerk. Dit netwerk is uitgerold onder de naam wifi.brussels.De eerste keer dat een gebruiker op het netwerk wifi.brussels inlogt, moet hij dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens alsook de Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Dit meer gedetailleerde beleid kan gedownload of afgedrukt worden via http://paradigm.brussels/nl/bestanden/disclaimer-wifi-brussels. 

2.  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die ingezameld worden in de context van het uitgerolde netwerk wifi.brussels, is Paradigm, met maatschappelijke zetel aan de Kunstlaan 21 te 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0240.678.477 (hierna ‘Paradigm’). Paradigm heeft de CVBA IRISNET aangewezen als onderaannemer voor het dagelijkse beheer van het netwerk.

3. Welke van uw gegevens worden verzameld en met welke opzet?

De persoonsgegevens die bij uw registratie verzameld worden, zijn:

  • het MAC-adres van het mobiele apparaat dat u gebruikt om u met het netwerk wifi.brussels te verbinden 
  • het gsm-nummer dat u ons verstrekt bij uw registratie op het netwerk wifi.brussels 

De bovenstaande gegevens worden alleen verzameld met dit opzet:

  • de dienst leveren
  • technische problemen oplossen
  • de wettelijke verplichtingen naleven ten opzichte van leveranciers van openbare, elektronische communicatienetwerken met het oog op de identificatie en authenticatie binnen de dienst

Paradigm:

  • zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die beschreven in dit beleid; 
  • zal de persoonsgegevens die bevat zitten in de informatie, die bij het gebruik van het netwerk wifi.brussels doorgestuurd worden, niet inzamelen; 
  • zal uw persoonsgegevens niet aan derden overdragen, tenzij dit noodzakelijk is voor de werking van het netwerk wifi.brussels of wanneer de instanties die bevoegd zijn voor de toepassing van de wet, dit eisen middels een formele aanvraag bedoeld om de naleving van de wettelijke verplichtingen te controleren.

4.  Hoe verwerkt Paradigm uw persoonsgegevens?

Paradigm verwerkt alle persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de inzake gegevensbescherming toepasselijke wetten en voorschriften. Hiervoor heeft Paradigm de nodige beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd. Uw persoonsgegevens worden bewaard, en wel:in alle veiligheid en vertrouwelijkheid, in een beveiligde omgeving die niet voor het publiek toegankelijk is; zo lang als nodig is om de verstrekking van de dienst te waarborgen en vervolgens gedurende een periode van één (1) jaar na elke verbinding.

5.  Rechten van de betrokkenen

U kunt al uw vragen omtrent dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten in het kader van de toepasselijke wetgeving (u kunt deze nalezen op https://www.wifi.brussels) aan ons stellen door te mailen naar e-mailadres privacy@paradigm.brussels.  

6.  Toepasselijke wetgeving en bevoegdheid

Onthoud dat u verantwoordelijk blijft voor de inhoud en de vertrouwelijkheid van alle informatie en persoonsgegevens doorgegeven tijdens het gebruik van wifi.brussels.Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld door het Belgische recht.Welk conflict dan ook dat voort zou kunnen komen uit dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Brussel. 

7. Wijzigingen aan het vertrouwelijkheidsbeleid

Het geldende vertrouwelijkheidsbeleid is altijd datgene dat in kracht is op het ogenblik van de verbinding met het netwerk wifi.brussels. Elke verandering zal worden gepubliceerd op http://paradigm.brussels/nl/bestanden/disclaimer-wifi-brussels en moet bij het inloggen aanvaard worden.

8. Toepassingsvoorwaarden

Door het netwerk wifi.brussels te gebruiken en op voorwaarde dat u dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens aanvaardt, aanvaardt u expliciet dat Paradigm en zijn vertrouwensdienstverleners de gevraagde persoonsgegevens verwerken. Bij welke wijziging dan ook zal de gebruiker gevraagd worden dit opnieuw te aanvaarden.