wifi.brussels

Powered by :

Disclaimer –  Gebruiksvoorwaarden  en  privacybeleid  van de website  wifi.brussels

De  onderstaande  bepalingen  geven  aan  onder  welke  voorwaarden  Paradigm u toegang verleent tot zijn internetportaal.

De huidige website is een initiatief van Paradigm, parastatale van categorie A opgericht krachtens artikel 27 van de wet  van 21 augustus  1987  tot  wijziging  van  de  wet  houdende  organisatie  van  de  agglomeraties  en  de federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse gewest, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 21.

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Paradigm  verleent  u  toegang  tot  deze  website  (wifi.brussels)  en  tot  de  daarin  opgenomen informatie op voorwaarde dat u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden die vermeld staan op de huidige pagina “gebruiksvoorwaarden”. Door de website (wifi.brussels) en de daarin opgenomen informatie te raadplegen, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden. Paradigm kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

2. Gebruik van de website

De  inhoud  van  de  huidige  website  wordt  uitsluitend  aan  u  beschikbaar  gesteld  met  het  doel algemene informatie in te winnen over het gratis wifi in Brussel.

De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de op het portaal aangeboden diensten en voor uw persoonlijke gebruik. Deze website mag niet worden gebruikt als basis voor welke beoordeling van Paradigm dan ook, en is op generlei wijze tegenstelbaar aan, noch bindend voor Paradigm. Niets op deze website mag worden beschouwd als tekoopbieding of aanbod tot levering van diensten of als uitnodiging om een contract te sluiten.

De  gebruiker  verbindt  zich  ertoe  het  internetportaal  te  gebruiken  met  inachtneming  van  de wetgeving en de wettelijke en/of contractuele vermeldingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een wijze die afbreuk kan doen aan de belangen van Paradigm, zijn leveranciers en/of partners.

3.    Waarborgen    en    aansprakelijkheidsbeperkingen    met betrekking tot het gebruik van de website

In  het  algemeen  kan  Paradigm  op  generlei  wijze  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  directe  of indirecte schade, noch voor enige andere schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website (wifi.brussels) dan wel uit de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid van contractuele, delictuele of quasi- delictuele aard is dan wel berust op een schuldloze of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zelfs indien Paradigm gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.1. Informatie

Paradigm zet alle redelijke middelen in om ervoor te zorgen dat de op zijn website (wifi.brussels) gepubliceerde informatie naar zijn beste weten up-to-date is. Paradigm verleent evenwel geen enkele waarborg met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, en waarborgt evenmin dat de website voortdurend en in elk opzicht volledig en up-to-date  is.  Het  kan  zijn  dat  de  op  dit  internetportaal  opgenomen  informatie  inhoudelijke onjuistheden, technische onvolkomenheden of tikfouten bevat. Deze informatie wordt gegeven ter indicatie en kan periodiek worden gewijzigd. Paradigm kan zich genoodzaakt zien te allen tijde en onaangekondigd verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aan te brengen.
Het  gebruik  van  deze  website,  en  bijgevolg  van  alle  informatie  die  wordt  verkregen  of  alle elementen  die  worden  gedownload  tijdens  het  gebruik  van  de  dienst,  vindt  plaats  onder  de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Paradigm wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op dit internetportaal.

De gebruiker erkent bovendien dat hij als enige aansprakelijk is voor elke schade die aan zijn IT- systeem wordt toegebracht of voor elk gegevensverlies dat het gevolg is van het downloaden van welke inhoud dan ook.

3.2. Toegang tot de website

Dit internetportaal wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een «as-is» dienst en is toegankelijk naargelang  van  de  beschikbaarheid  ervan.  Paradigm  kan  geen  enkele  waarborg  geven  met betrekking tot de continuïteit, opportuniteit, veiligheid of storingvrijheid van deze dienst, en evenmin waarborgen dat de met gebruikmaking van de dienst verkregen resultaten juist en/of betrouwbaar zijn en dat eventuele fouten in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden.

3.3. Hyperlinks

De   website   (wifi.brussels)   bevat   koppelingen   of   hyperlinks   naar   andere   websites   alsook verwijzingen  naar  andere  informatiebronnen,  die  u  uitsluitend  ter  indicatie  beschikbaar  worden gesteld. Paradigm heeft geen controle over deze websites en de daarin opgenomen informatie en kan bijgevolg geen enkele waarborg geven met betrekking tot de kwaliteit en/of volledigheid van die informatie.

Paradigm wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onaangepaste, onrechtmatige of onwettelijke inhoud waarnaar deze hyperlinks verwijzen, alsook voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging daarvan.

Wanneer u vanaf uw website een hyperlink wilt maken naar de portaalsite van Paradigm, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de webmaster (communicatie@paradigm.brussels), die u zo spoedig mogelijk zal meedelen of uw aanvraag ontvankelijk is.

3.4. Handelingen van internetgebruikers

Paradigm kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de door internetgebruikers gestelde handelingen.

4. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op dit internetportaal (wifi.brussels) alsook de compilatie en schikking daarvan (teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, video’s, software, database, gegevens enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Paradigm.

De  namen  en  logo’s  van  Paradigm  die  worden  weergegeven  op  het  internetportaal  zijn auteursrechtelijk beschermde merken en/of handelsnamen. Het is niet toegestaan de merken van het portaal (wifi.brussels) op welke wijze dan ook te gebruiken in samenhang met andere producten of diensten dan die van Paradigm, indien zulks verwarring kan doen ontstaan bij de consumenten of indien Paradigm daardoor in zijn belangen kan worden geschaad of in diskrediet kan worden gebracht.

Tenzij de gebruiker vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe gekregen heeft van Paradigm, is het hem strikt verboden het geheel of een deel van dit internetportaal in enige vorm of op enige wijze en op welke informatiedrager dan ook te kopiëren, te verveelvoudigen, te reproduceren, te vertalen, weer te geven, te wijzigen, door te zenden, te publiceren, aan te passen, te distribueren, te verspreiden, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, of op enige  andere manier te exploiteren. Elke overtreding of inbreuk kan burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen hebben.

5.     Beleid     inzake     bescherming     van     de     persoonlijke levenssfeer

5.1. Principes

Paradigm wil zich aanpassen aan de nieuwe digitale realiteit en de nieuwe bepalingen van het
Europese recht.

Deze website, wifi.brussels, werd in overeenstemming gebracht met verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van    die    gegevens    en    tot    intrekking    van    Richtlijn    95/46/EG    (algemene    verordening gegevensbescherming).

Deze verordening versterkt de rechten van de Europese burgers en geeft hen meer controle over hun persoonsgegevens, met name door een eengemaakt juridisch kader te bieden.

Paradigm, uitgever van de website wifi.brussels, heeft een duidelijk en welomschreven beleid inzake  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  (privacy)  vastgesteld  overeenkomstig  de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.

In  deze  rubriek  worden  de  volgende  vragen  over  het  gebruik  van  uw  persoonsgegevens beantwoord:

5.2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die ingezameld worden in de context van het uitgerolde netwerk wifi.brussels, is Paradigm, met maatschappelijke zetel aan de Kunstlaan 21 te 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0240.678.477 (hierna ‘Paradigm’).

Paradigm heeft de CVBA IRISNET aangewezen als onderaannemer voor het dagelijkse beheer van het netwerk.

5.3. Welke    persoonsgegevens    verzamelen    wij    en    voor    welk(e) doeleinde(n)?

Strikt genomen verzamelt Paradigm als uitgever van de website wifi.brussels geen gegevens op de website.

De persoonsgegevens die bij uw registratie verzameld worden, zijn:
het MAC-adres van het mobiele apparaat dat u gebruikt om u met het netwerk wifi.brussels te verbinden
het gsm-nummer dat u ons verstrekt bij uw registratie op het netwerk wifi.brussels
De bovenstaande gegevens worden alleen verzameld met dit opzet:
de dienst leveren
technische problemen oplossen
de wettelijke verplichtingen naleven ten opzichte van leveranciers van openbare, elektronische communicatienetwerken met het oog op de identificatie en authenticatie binnen de dienst

Leveranciers van elektronische openbare communicatieplatformen moeten garanderen dat de eindgebruiker geïdentificeerd kan worden (Wet van 19 september 2013 – Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie).

De verzamelde data zijn onontbeerlijk en verplicht bij de registratie voor en het gebruik van de dienst.

5.4. Wie kan toestemming geven?

De gebruiker bevestigt zijn lidmaatschap en geeft duidelijk, uitdrukkelijk en eenduidig toestemming voor de verwerking van zijn gegevens.

Hiertoe legt de gebruiker een “uitdrukkelijke verklaring” af via het elektronische formulier bij wijze
van toestemming.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Door   de   diensten   van   de   website   (wifi.brussels)   te   gebruiken,   verklaart   de   gebruiker, overeenkomstig het Belgische en Europese burgerlijk recht, dat hij bevoegd is om zijn rechten te laten gelden of – indien hij minderjarig is – dat hij de voorafgaande geldige toestemming van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers heeft gekregen.

Paradigm  ziet  toe  op  de  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  van  minderjarigen  en moedigt de ouders of wettelijke vertegenwoordigers ertoe aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Minderjarigen  van  minder  dan  13  jaar  kunnen  in  geen  geval  zelf  toestemming  geven  voor  de verwerking van hun persoonsgegevens voor het gebruik van deze website.

Voor minderjarigen van 13 tot 16 jaar moet de toestemming van de ouders worden verkregen.

Paradigm  kan  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  indien  de  diensten  worden  gebruikt  zonder bovenvermelde supervisie en toelating.

5.5. Wie is de ontvanger van de persoonsgegevens?

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn voorbehouden voor het exclusieve gebruik van de verwerkingsverantwoordelijke. Ze worden niet doorgegeven aan een derde tenzij om de continuïteit van de dienst te garanderen of vanwege wettelijke verplichtingen. Ze worden in geen enkel geval doorgegeven aan een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

5.6. Wat is de verwerking van uw persoonsgegevens?

De gegevens van de gebruiker worden gebruikt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze voor de rechtstreekse verwerking van zijn vragen, berichten of acties waaraan hij via de website  deelneemt en in het kader van de dienst wifi.brussels.  Ze  worden  verwerkt  op  een  wijze  die  een  passende  beveiliging  van  de persoonsgegevens   waarborgt,   met   inbegrip   van   bescherming   tegen   ongeoorloofde   of onrechtmatige verwerking en tegen verlies. De geregistreerde data worden zo lang bewaard als nodig om de verstrekking van de dienst te waarborgen en vervolgens gedurende een periode van één (1) jaar na elke verbinding.

5.7.  Welke rechten kunt u uitoefenen op uw persoonsgegevens?

Overeenkomstig de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens, beschikt de gebruiker over volledige duidelijkheid op de verwerking van zijn gegevens.

De    gebruiker    kan    de    hieronder    vermelde    rechten    laten    gelden    door    aan    de verwerkingsverantwoordelijke een ondertekend en gedateerd verzoek te richten, vergezeld van een kopie  van  beide  zijden  van  zijn  identiteitskaart,  dat  hij  ter  plaatse  overhandigt  of  per  post opstuurt naar het volgende adres – Privacy – Paradigm – Kunstlaan 21 – 1000 Brussel – of door te mailen naar privacy@paradigm.brussels.

Als u het antwoord op een verzoek aangaande uw persoonlijke gegevens niet toereikend vindt, kunt u mailen naar onze Data Protection Officer: dpo@paradigm.brussels

of een brief sturen naar het volgende adres:

Data Protection Officer, Paradigm, Kuntlaan 21, 1000 Brussel

Indien hij het verzoek ter plaatse overhandigt, bezorgt de persoon die het ontvangt de auteur van het verzoek onmiddellijk een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs.

    5.7.1. Recht op inzage

De  gebruiker  van  het  internetportaal  heeft  het  recht  om  van  de  verantwoordelijke  voor  de verwerking  de  gegevens  die  het  voorwerp  van  verwerkingen  vormen,  in  begrijpelijke  vorm  te verkrijgen alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die verwerkingen.

De inlichtingen worden onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

    5.7.2. Recht op rechtzetting

De gebruiker kan kosteloos alle hem betreffende onjuiste persoonsgegevens laten rechtzetten en ook alle hem betreffende persoonsgegevens laten wissen die, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, de verstrekking of de bewaring verboden zijn of die langer dan toegelaten werden bewaard.

De  verwerkingsverantwoordelijke  dient  de  gebruiker  alsook  de  personen  aan  wie  de  onjuiste, onvolledige  en  niet  ter  zake  dienende  gegevens  werden  verstrekt,  binnen  een  maand  na  de indiening van de vraag in kennis te stellen van de gevraagde rechtzetting of wissing van gegevens, tenzij de kennisgeving aan de geadresseerden onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen.

    5.7.3. Recht van bezwaar

De  gebruiker  heeft  te  allen  tijde  het  recht  om  vanwege  met  zijn  specifieke  situatie  verband houdende    redenen    bezwaar    te    maken    tegen    de    verwerking    van    hem    betreffende persoonsgegevens, behalve indien deze werden verzameld om een wettelijke verplichting na te komen, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de gebruiker partij is of worden gebruikt voor een doeleinde waarvoor de gebruiker duidelijk toestemming heeft gegeven;
In geval van gerechtvaardigd bezwaar mag de verwerkingsverantwoordelijke deze gegevens niet langer verwerken.

    5.7.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De   gebruiker   heeft   het   recht   de   hem   betreffende   persoonsgegevens,   die   hij   aan   een verwerkingsverantwoordelijke    heeft    verstrekt,    in    een    gestructureerde,    gangbare    en machineleesbare  vorm  te  verkrijgen,  en  hij  heeft  het  recht  die  gegevens  aan  een  andere verwerkingsverantwoordelijke  over  te  dragen,  zonder  daarbij  te  worden  gehinderd  door  de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:
a) de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst;
b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

t5.7.5. Recht op vergetelheid en recht op beperking van de verwerking van de gegevens

De betrokkene heeft het recht op wissing van de hem betreffende persoonsgegevens.  Daarnaast heeft hij het recht het gebruik van zijn persoonsgegevens te beperken. In beide gevallen moeten de door de verordening voorziene voorwaarden zijn vervuld.

Het gegevensbeschermingsbeleid doet geen afbreuk aan de rechten van Paradigm ten aanzien van sommige gebruikers ten opzichte van wie een overeenkomst, de wet of elk ander contractueel, regelgevend of wettelijk document meer uitgebreide bewerkingen toestaat. In dat geval is de meest gunstige norm voor Paradigm van toepassing.

5.8. Hoe worden cookies gebruikt?

De website (wifi.brussels) is van plan de bezoekers in kennis te stellen van het gebruik van wat in de wet wordt genoemd “informatie die is opgeslagen in de eindapparatuur van een eindgebruiker”, beter bekend als “cookies”.

Een cookie is een bestand dat door de server van de website (wifi.brussels) wordt verzonden en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer om een spoor bij te houden van de bezochte internetsite. Dit bestand bevat een bepaald aantal gegevens over dit bezoek.

De gebruiker kan weigeren dat cookies op zijn computer worden opgeslagen door de instellingen van zijn webbrowser aan te passen. Niettemin kan deze weigering tot gevolg hebben dat bepaalde diensten van de website ontoegankelijk worden.

De  website  (wifi.brussels) maakt  gebruik  van  de  diensten  van  Google  Analytics  om  het  aantal bezoekers aan de website en hun surfgedrag te analyseren.

Deze statistische cookies leveren de website wifi.brussels informatie op over onder meer het aantal bezoekers, waar die zich bevinden, wat hun traject is doorheen de website (hoe en via welke pagina zij in de site gekomen zijn, welke pagina’s zij verder geraadpleegd hebben en via welke pagina zij de site weer verlaten hebben), het ogenblik van het bezoek, enz. Deze cookies zijn anoniem en de levensduur ervan kan tot twee jaar oplopen.

5.9. Welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen om uw gegevens te beschermen?

5.9.1. Kwaliteit

De website (wifi.brussels) waakt er nauwlettend over dat de onjuiste, onvolledige, niet ter zake dienende  of  verboden  gegevens  worden  rechtgezet  of  gewist,  en  dat  zij  up-to-date  worden gehouden.

5.9.2. Geheimhouding

De  website  (wifi.brussels)  zorgt  enerzijds  ervoor  dat  voor  de  personen  die  onder  zijn  gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst; en anderzijds dat deze personen in kennis worden gesteld van de beginselen en voorschriften van de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook van de daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten.

5.9.3. Veiligheid

Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, heeft de website  (wifi.brussels) de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen die nodig zijn voor de bescherming  van  de  persoonsgegevens  tegen  toevallige  of  ongeoorloofde  vernietiging,  tegen toevallig  verlies,  tegen  de  wijziging  van  of  de  toegang  tot  en  iedere  andere  niet-toegelaten verwerking van de ontvangen gegevens op zijn internetportaal.

Deze  maatregelen  moeten  een  passend  beveiligingsniveau  verzekeren  rekening  houdend, enerzijds,  met  de  stand  van  de  techniek  ter  zake  en  de  kosten  voor  het  toepassen  van  de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s.

5.10. Het register van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens?

Overeenkomstig artikel 30 van verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van  27  april  2016  betreffende  de  bescherming  van  natuurlijke  personen  in  verband  met  de verwerking  van  persoonsgegevens  en  betreffende  het  vrije  verkeer  van  die  gegevens  en  tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) houdt Paradigm een register bij van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens.

5.11. Welke zijn de beroepsmogelijkheden?

Wanneer  hij  van  mening  is  dat  de  persoonsgegevens  zijn  verwerkt  op  een  manier  die  niet overeenstemt met de Europese verordening, kan de gebruiker kosteloos een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer hij moeilijkheden of problemen ondervindt bij de uitoefening van  de  hierboven  genoemde  rechten  of  wegens  niet-nakoming  van  de  door  de  verordening voorgeschreven verplichtingen.

Daarnaast heeft de gebruiker recht van gerechtelijk beroep ten aanzien van bepaalde handelingen en  beslissingen  van  de  toezichthoudende  overheid  wanneer  deze  een  juridisch  dwingende beslissing neemt of nalaat de gebruiker binnen een termijn van drie maanden in te lichten over de vooruitgang of de uitkomst van zijn klacht.

6. Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

De  onderhavige  gebruiksvoorwaarden  worden  beheerst  door  Belgisch  recht  en  de  Europese verordening. Alle geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met het gebruik van deze dienst,  maken  het  voorwerp  uit  van  een minnelijke  schikking.  Indien  geen minnelijke  schikking wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel (België).

Een   gedrukte   versie   van   deze   overeenkomst   en   van   elke   waarschuwingsmelding   langs elektronische weg wordt aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die in gedrukte vorm worden aangelegd en bewaard.

7. Contactgegevens

•    Paradigm – Kunstlaan, 21 – 1000 Brussels
•    E-mailadres: communicatie@paradigm.brussels
•    E-mailcontactadres   voor   alle   vragen/verzoeken   aangaande   personenrechten   (Data
Protection Officer): privacy@paradigm.brussels